Zakon o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zakonodavni okvir:

Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 85/10. – pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 85/15)

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, (“Narodne novine”, br. 87/18)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, broj 67/17)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)

Kontakt podaci službenika za informiranje:

Marina Jurinjak, viša savjetnica u Odjelu za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove

Tel: 049/ 354-696

049/ 354-695

Fax: 075/ 805-609

E-mail: marina@poduzetnickicentar-kzz.hr

Adresa: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Frana Galovića 1B

49 000 Krapina

Obrasci:

Obrazac-1-Upisnik (1)

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1

Interni akti:

Pravilnik o ustroju sadržaju i načinu vođenja Službenog upisnika

Odluka o kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće za 2018. godinu:

Godišnje izvješće.pdf

Godišnje izvješće.csv

Godišnje izvješće za 2019. godinu:

Godišnje izvješće.pdf

Godišnje izvješće.csv