Planovi i izvješćaPravo na pristup informacijamaZakon o pravu na pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Zakonodavni okvir


Kontakt podaci službenika za informiranje:


Melita Golub, voditeljica ureda

Tel: 049/ 354-696

049/ 354-695

Fax: 075/ 805-609

E-mail: melita@poduzetnickicentar-kzz.hr

Adresa: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

Bobovje 52G I 49 000 Krapina


Pravila zaštite podataka (GDPR)


IZJAVA ISPITANIKA
Ja, niže potpisani ispitanik potpisom ove izjave potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade primio sve informacije i da sam obavješten o svim pravima o zaštiti osobnih podataka koja mi kao ispitaniku pripadaju temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 (GDPR) putem Politike zaštite osobnih podataka.


  PODUZETNIČKOG CENTRA Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

  VODITELJ OBRADE

  PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o.

  Bobovje 52/G

  49 000 KRAPINA

  Elektronička pošta: info@poduzetnickicentar-kzz.hr

  Telefon: 049 354 696

  POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

  PODUZETNIČKOM CENTRU Krapinsko-zagorske županije d.o.o. je važno zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka  i  mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka. Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o. može prikupljati, na koji način PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o. koristi i čuva te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

  Osobni podaci

  PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o. neće  prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu, telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite dati (npr. u anketama, prilikom postavljanja upita, zahtjeva i sl.), odnosno, date svoj pristanak ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših osobnih podataka.

  Osobni podaci djece

  Kada se nude usluge informacijskog društva izravno djetetu, obrada osobnih podataka djeteta zakonita je ako dijete ima najmanje 16 godina. Ako je dijete ispod dobne granice od 16 godina takva je obrada zakonita samo ako i u mjeri u kojoj je privolu dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom.

  PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o. ulaže razumne napore u provjeru je li privolu u takvim slučajevima dao ili odobrio nositelj roditeljske odgovornosti nad djetetom, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju.

  Zakonitost, poštenost i transparentnost

  Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati, upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje podataka.

  Ograničavanje svrhe

  Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom. Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas posebnu privolu.

  Smanjenje količine podataka

  Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu obrade.

  Točnost i integritet podataka

  Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

  Ograničenje pohrane

  Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

  Cjelovitost i povjerljivost

  Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o. koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

  Pitanja i komentari

  PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate. Na ovu ćemo stranicu postaviti i promjene naše politike zaštite podataka.

  Ova Politika zaštite osobnih podataka stupa na snagu i primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.
  Voditelj obrade: PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
  Bobovje 52/G, 49000 Krapina

  PRIVOLA ISPITANIKA
  Potpisom na ovoj privoli potvrđujem izričitu suglasnost da voditelj obrade PODUZETNIČKI CENTAR Krapinsko-zagorske županije d.o.o., Bobovje 52/G, Krapina, smije obrađivati moje osobne podatke i to :

 • ime i prezime, OIB te adresu sa svrhom obavještavanja javnosti putem web-a o pružanju svojih usluga
 • e-mail, telefon i telefaks sa svrhom obavještavanja ispitanika o korisnim informacijama i novim mogućnostima financiranja


   ____________________________________________________________________________

   Napomena : Pravna osnova za bilo koju obradu podataka u smislu ove izjave je samo privola kojom je odobrena obrada (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće se izvršiti ali neće biti moguće izvršenje usluge radi koje je privola za davanje osobnog podatka tražena.