Javna nabava

 • IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 • IZJAVA O POSTOJANJU/NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA
 • OBAVIJEST O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA
 • PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
 • PLAN NABAVE 2018.
 • PLAN NABAVE I. IZMJENA I DOPUNA 2018.
 • PLAN NABAVE II. IZMJENA 2018.
 • PLAN NABAVE III. IZMJENA 2018.
 • REGISTAR UGOVORA 31.12.2018.
 • REGISTAR UGOVORA 31.12.2018.
 • PLAN NABAVE 2019.
 • PLAN NABAVE 2019.
 • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2019.
 • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA 2019.
 • I. izmjena Plana nabave za 2020. godinu
 • Plan nabave za 2021. godinu