Interni akti

  • Pravilnik o ustroju sadržaju i načinu vođenja Službenog upisnika
  • Odluka o kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova
  • Odluka o imenovanju službenika za informiranje
  • Način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija